Почвени торове


АМОНИЕВ НИТРАТ-Амониевият нитрат (амониева селитра) се използва широко за азотно подхранване на посевите. Този тор е предпочитан при почвено-климатичните условия в България, тъй като за разлика от други азотни торове може да се прилага и в периоди с по-високи температури без опасения от загуби на хранителен елемент поради разграждане.
Амониевият нитрат, произведен от „Неохим“ АД, е български продукт с доказано високо качество. Еднокомпонентният гранулиран тор със съдържание на азот от 34,4 % е подходящ както за есенно, така и за пролетно подхранване. Активният азот се усвоява бързо от растенията и стимулира нормалното им развитие.
Амониевата селитра, произведена от „Неохим” АД, включва в състава си и усвояем магнезий. Наличието на магнезий спомага за повишаване на добивите от зърно при подхранване на житните култури, стабилизира гранулите и свежда до минимум вероятността от разрушаването им в процеса на опаковане, транспортиране и торене.
Торът може да се съхранява безпроблемно продължително време благодарение на повърхностната обработка на гранулите с антисбиваща добавка. Еднородният зърнометричен състав и практическата несбиваемост улесняват механизираното торене.

Карбамидът е азотен тор с високо съдържание на активно вещество – 46%. Химическата формула на карбамида е близка по състав до органичната формулация на уреята, което и дава редица предимства при масовата употреба за подхранване на земеделските култури.

Взаимодействието на тора с почвената среда протича по много различен начин в сравние с Амониевия нитрат. При отделянето на активно вещество от карбамида, за да достигне до най-достъпната за растенията форма, азота преминава през трите най-важни процеса свързани с улавянето и фиксацията му. Някои от процесите са чисто химични, други – биологични или физични.

След попадането на карбамида в почвата той подлежи на разтваряне от почвена влага, след това част от него преминава през процеса на нитрификация и се получава нитратен анион (NO3-), който е достъпна за растенията храна. Друга част от продукта попада в микроорганизмите и подхранва техните метаболитни процеси, след отмиране на тези микроорганизми протича процес на амонификация, следван отново от процес на нитрификация, при който се получава пак хранителната форма на азота.

Това обуславя по-равномерно протичане на процесите, в които карбамида отдава активното си вещество в почвата към растенията постепенно.

АМОНИЕВ СУЛФАТ(AS) ГРАНУЛАТ е азотно-серен тор съдържащ 20% азот и 24% сяра. Това е химически неутрален кристален бял тор, добре разтворим във вода, не се сбива. Освен значението на азота в живота на културите, сярата е един от основните елементи на посевите, влиза в състава на протеини и аминокиселини и е на трето място по значение за подхранването на културите след азота и фосфора. 

Значително количество от сяра в растенията е под формата на соли на сярната киселина, амониевият сулфат е отличен източник на подхранващата сяра, лесно усвоим от растенията, не се измива лесно от почвата и се усвоява напълно от нея, което позволява този тор да бъде използван както за основно, така и за пролетно торене. Ниското съдържание на сяра в почвата може значително да намали ефекта на торовете, съдържащи азот, фосфор и калий. 

Амониевият сулфат се отразява особено добре на качеството на рапица, царевица, картофи и зеленчуци, включително на захарно цвекло. Върху черноземни почви амониевият сулфат влияе особено позитивно върху добива, дори е по-добър от другите видове азотни торове. Трябва да се отбележи и фактът, че цената на амониевия сулфат е много по-ниска от амониевия нитрат и урея. От всички съществуващи торове, съдържащи сяра, най-високото съдържание на сяра притежава синтетичният амониев сулфат. 

Калциев амониев нитрат (CAN) е азотен тор с висока ефективност, който спада към гранулираните азотни торове и гарантира снабдяването на растенията с азот.

Азотния атом, който е на разположение се абсорбира директно от растението и загубата на хранителни вещества са минимални. Това увеличава добивите в сравнение с торове, съдържащи амид.

Калциевият амониев нитрат е водно разтворим и поради това той спада към бързодействащите торове. Може да се хвърля върху всякакъв вид почва. Вкислява почвата най-малко от всички други торове. Използва се като заместител на амониевия нитрат.

Троен суперфосфат (TSP) – 46% P2O5 Тройният суперфосфат е фосфорен тор подходящ за подхранване на всички типове почви, които притежават рН в границите на слабо кисела до алкална среда.
Подпомага ускоряването на растежа и развитието на кореновата система, спомага за пълното усвояване на почвената влага, повишава устойчивостта на растенията към измръзване, има важна роля за качестовото на продукцията от зърнените, зеленчуковите, овощните, техническите и етерично маслените култури.
Прилага се предимно като есенно запасяващо торене.
Не е хигроскопичен и има гранулирана форма, което прави приложението посредством тороразпръскващата техника много прецизно.

Моноамониев фосфат (MAP)-Моноамониев фосфат (MAP или амофос) е комплексен, висококонцентриран, безбаластен, водоразтворим минерален тор. Не е хигроскопичен и има гранулирана форма с изравнени по размер гранули, поради което се разсейва равномерно по почвената повърхност. Съдържа  в състава си два основни хранителни елемента — 11% азот (N) и 52% фосфорен пентаоксид  (P2O5) или общо 63% активно вещество, което го прави лесно усвоим от растенията. Амофосът е с най-висок процент на водоразтворим P2O5 (мин. 52%) сред фосфорните торове. Присъствието на фосфорни йони създава условия за по-енергично усвояване на амониевия азот. Недостигът на фосфор се отразява негативно върху цветообразуването, семената и плодовете, което води до по-ниски добиви.

Моноамониевият фосфат е походящ е за торене на всички почви и култури. Поради това, че е водоразтворим, той има качествата на бързодействащ фосфорен тор, а слабата подвижност на фосфора в почвата позволява да се използва за основно, запасяващо, както и за периодично торене.